Massööri eriala baaskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus:  Massööri eriala baaskursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5, Kutsestandard:
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499203/pdf/massoor-tase-5.6.et.pdf
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Keskharidus. Eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad.
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused töötamiseks massaaživaldkonna spetsialistina ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele, valmidus töötamiseks avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. On valmis sooritama Massöör, tase 5 kutseeksamit.
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb massaaži, rakendades teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, lähtudes koostatud massaažiseansi läbiviimise kavast vastavalt kliendi ootustele, näidustustele, vastunäidustustele ja massaažiseansi eesmärgile.
Õppesisu:

 1. Majandus ja ettevõtlus
 2. Töötervishoid ja tööohutus
 3. Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, kutse- eetika
 4. Karjääri planeerimine
 5. Anatoomia ja füsioloogia
 6. Funktsionaalne anatoomia
 7. Patoloogia ja haigused
 8. Farmakoloogia alused
 9. Kinesioloogia
 10. Kliendi uurimise meetodid
 11. Manuaalne lihastestimine
 12. Massaaži põhialused ja ergonoomika
 13. Klassikaline massaaž
 14. Tai massaaž
 15. Idamaade massaažide filosoofilised aspektid
 16. On-site massaaž
 17. Spordimassaaži alused
 18. Segmentmassaaži alused
 19. Lastemassaaž
 20. Aroomimassaaž
 21. Refleksoteraapia
 22. Lümfimassaaž
 23. Situatsioonipõhine massaažiõpe
 24. Erialane eesti/vene keel
 25. Erialane inglise keel
 26. Praktika

Õppemeetod/id: Aktiivne loeng, praktilised harjutused, haigusjuhtumite arutluses osalemine mõistekaartide koostamine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, analüüs, seminar, meeskonnatöö.
Iseseisev töö: Praktiline töö, mõttega lugemine, harjutusvideo vaatamine, õpimapi või mõistekaardid koostamine, referaadi koostamine, juhtumi analüüsi koostamine.

Õppematerjalide loend:

 • Aineõpetaja poolt ettevalmistatud konspekt, töövihik (ppt), töölehed,
 • Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
 • Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
 • Kaasaegne ametikiri (näited Eesti elust). Vastus, 2004
 • Howard. CV koostamine. – Koolibri, 2001
 • Cialdini, R.B. Mõjustamise psühholoogia. Pegasus,2005
 • K. E. Customer Service. Pearson Prentice Hall, 2006
 • Hamphrey D. Doris. 21 st Century Business. Customer Service. 2008
 • Israel, S. Küsi, kuula, peegelda: Väärtusepõhise müügi väljakutsed. Äripäev,2011
 • Underhill, P. Miks me ostame. Tallinn. Eesti Ekspressi Kirjastus, 2006
 • Tamm,T. Must vöö müügis. SELL IT, Tallinn, 2015
 • Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
 • «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013
 • Karjääriõppe sidumine praktikaga. – Innove, 2014.
 • Roosalu, Inimese anatoomia, 2006
 • Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor system, 2004
 • Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
 • Sepp E, Inimese topoanatoomia, Tartu 1998
 • Parm Ü, Lühiülevaade üldpatoloogilistest protsessidest, Härmametsa Talu, 2006
 • Roosalu, Inimese Anatoomia, 2006
 • Pääsuke. M., Ereline.J., Inimese liigutustegevuse biomehhaanika. Tartu 2001
 • Haige uurimine (Toimetaja E. Sooba) Tallinn, Medicina, 2005
 • (Toimet. H.Silm) Tallinn, Medicina, 2006
 • Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • http://www.keskkonnaamet.ee
 • http://www.europassikeskus.ee
 • rajaleidja.ee
 • biodigital.com
 • ravimiamet.ee

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetodid: test, mõistekaart, rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massöör, tase 5 kutsetunnistus.
Koolitajad: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.