Täiendusõppe õppekavad

Täiendusõppe kord asub siin.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Õppekava nimetus:  LOMI LOMI MASSAAŽ

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, praktiline õpe

Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada Lomi Lomi massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.

Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Lomi Lomi massaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest,  massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks: Õppija teeb Lomi Lomi massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:

  • Hawaii filosoofia peamised alustalad (lühiülevaade)
  • massaaži põhialused ja keskkond (massööri töövahendid (sh muusika), töökoha ettevalmistamine, massööri häälestamine seansiks. Näidustused, vastunäidustused, anamneesi kogumine, ergonoomika jne)
  • Massaaži kava: seansi ülesehituse planeerimine, seansi kestvus
  • Meditatsioon
  • Massaaži tegemine

Õppemeetod/id: praktiline õpe

Iseseisev töö: Puudub

Õppematerjalide loend: õpetaja loodud õppematerjal

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib Lomi Lomi massaaži tegemist

Hindamiskriteeriumid

Õppija:

  • valmistab ette töökoha ja vahendid Lomi Lomi massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
  • rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid arvestades kliendi näidustuste ja vastunäidustustega
  • kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
  • korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,

Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja: http://massaaz.ee/et/meist/meeskond/

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub 25 kraadises õppeklassis.

ÕPPETÖÖ AJAL KASUTATAVAD ÕPPEVAHENDID: Massaažilaud,  (kile laua, näo aluspaber, viinamarjaseemne õli, lungi (õpilasel endal kaasas), ühekordseid püksikuid, käterätikud, käärid, puhastusvahend massaažilaua puhastamiseks, paberkäterätikud, arvuti + kõlarid muusika jaoks.