Algaja kassiomaniku ABC

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Algaja kassiomaniku ABC
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 3 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad laiendada silmaringi kassi kasvatamisest.

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi kassipoja kasvuriskidest kasvatamisest, pidamisest, söötmise ja liikumise spetsiifikast. Koolitusega taotletakse, et õppija teadvustab endale kassipidajana profülaktika eeliseid ravile ja sellega kaasnevatele lisakuludele.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks on õppijal teadmised kuidas kassi ratsionaalselt kasvatada ja vältida võimalikke kasvuriske, kuidas täiskasvanud kassi pidada, vältida võimalikke haigestumisi ja pikendada eaka kassi eluiga.

Õppesisu:
● tervislik eluviis
● erinevas vanuses kassi söötmine,
● kassi füüsiline- ja vaimne koormus
● kassi kasvuea haigused, nende märkamine ja ennetamine
● täiskasvanud kassi haigused,
● seeniori vanus ja terviseriskid seoses vanusega
● küsimustele vastamine

Õppemeetod/id: loeng
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: puudub
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tõend
Koolitaja: Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: mulaažid plakatid tahvel.