Algaja koeraomaniku ABC

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Algaja koeraomaniku ABC
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 3 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad laiendada silmaringi koera kasvatamisest.

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi kutsika kasvuriskidest kasvatamisest, pidamisest, söötmise ja liikumise spetsiifikast. Koolitusega taotletakse, et õppija teadvustab endale koerapidajana profülaktika eeliseid ravile ja sellega kaasnevatele lisakuludele.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks on õppijal teadmised koera ratsionaalsest kasvatamisest ja võimalike kasvuriskide, haigestumiste vältimisest, kuidas täiskasvanud koera pidada ja kuidas pikendada eaka koera eluiga

Õppesisu:
● tervislik eluviis
● erinevas vanuses koera söötmine
● aktiivne- ja vaimne koormus
● kaasaegsed kutsika kasvuea haigused, nende märkamine ja ennetamine
● täiskasvanud koera haigused
● seeniori vanus ja terviseriskid seoses vanusega
● füsioteraapia võimalused seoses terve koera eluviisiga
● küsimustele vastamine

Õppemeetod/id: loeng
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: puudub
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tõend
Koolitaja: Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: mulaažid, plakatid, tahvel.