Aqua Tai massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: AQUA TAI MASSAAŽ
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 10 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada Aqua Tai massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.

Nõuded õpingute alustamiseks: Tai massaazi tegemise oskus.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Aqua Tai massaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija Aqua Tai massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● Aqua Tai massaaži toimed, eesmärgid ja spetsiifika
● näidustused ja vastunäidustused Aqua Tai massaažile
● võtted erinevate keha piirkondade üldmassaažiks
● töökoha ettevalmistamine,
● töövahendite kasutamine vees (matid, rullid, käterätid jne),
● kliendi asendid, massööri tööasendid massaažiliigi spetsiifikast tulenevalt,
● seansi ülesehitus, massaaži alustamine, massaaž kehaosade kaupa, massaaži lõpetamine
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Aqua Tai massaaži töövihik

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib Aqua Tai massaaži tegemist vees.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● valmistab ette töökoha ja vahendid Aqua Tai massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid arvestades kliendi näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument :
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Mai-Liis Toivar, MA
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub 36 kraadises basseinis. Massaaži tegemisel kasutatakse järgmisi õppevahendeid: võimlemismatt, käterätik meditatsioonipadi, kõrvatropid.