Boriss Galtsovi meistriklass: Tai massaaž laual

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Boriss Galtsovi meistriklass: Tai massaaž laual
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada tai massaaži baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tai massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija tai massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt tai massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile, analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:
● Tai massaaži traditsiooniline käsitlus
● Tai massaaži akadeemiline käsitlus
● ettevalmistamine massaažiks
● massaaži kava
● massaaži tegemine massaažilaual kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

Õppemeetod/id: Loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.
Iseseisev töö: Õppija teeb iseseisvalt kodus 5 massaažiseanssi vastavalt koostatud tai massaaži kavale ja kliendi seisundile, analüüsib tehtud massaaže.
Õppematerjalide loend: Ilves, M., Kaljuvee, M., Toivar, M-L., Kartau, A-K. , 2011, Kaasaegse Tai Joogamassaaži Õpik. M.I. Massaažikool.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
● Tähtaegselt esitatud iseseisvad tööd:
● Sooritab hindamisülesanded vastavalt hindekriteeriumitele.

Hindamismeetod:
Praktiline töö- õppija koostab massaaži kava, valmistub massaažiks ning teeb tai massaaži massaažilaua peal.
Rühmatöö ettekanne – õppijad analüüsivad rühmatööna iseseisva töö põhjal end massöörina vastavalt tai massaaži traditsioonilisele ja akadeemilisele käsitlusele.

Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale
● planeerib tai massaaži kestvuse ja kava
● valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendid
● teeb tai massaaži massaažilaual vastavalt koostatud kavale
● tagab kliendi heaolu
● loob tai massaažiks sobivad keskkonna
● tagab tai massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
● juhendab klienti massaaži ajal

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d, tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja:Boriss Galtsov, MA
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.