GuaSha teraapia

Täienduskoolitusasutuse nimetus:Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Gua Sha teraapia praktiline kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada Gua Sha teraapia tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Gua Sha teraapia läbiviimiseks baasoskused, teraapiat tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija Gua Sha teraapiat rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● Gua Sha teraapia spetsiifika
● teraapias kasutatavate õlide omadused ja toimed
● näidustused ja vastunäidustused
● Gua Sha teraapia tehnikad
● teraapia tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Gua Sha teraapia töövihik
Soovituslikud kirjandusallikad
● Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M, Kartau, A-K. , Klassikalise massaaži õpik (lk. 168-196). 2012., M.I. Massaažikool.
● lingid jne

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod : Praktiline töö- õppija demonstreerib Gua Sha teraapia tegemist.

Hindamiskriteeriumid
Õppija:
• valmistab ette töökoha teraapia tegemiseks vastavalt juhendile
• teraapia tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab õlide omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
• kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
• peale teraapiat korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Boriss Galtsov, MA,
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid:, kreem/õli, kraabits, massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.