Hobusemassaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Hobusemassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi (ah), teooria õpe 12 t, praktiline õpe 6 t
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada hobusemassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab hobusemassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub hobuse vajadustest, näidustustest, vastunäidustustest massaažile, massööri kutse-eetikast, hügieeni ja tööohutuse nõuetest.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija hobusemassaaži rakendades selleks vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● hobuse anatoomia ja füsioloogia eripärad
● sagedamini esinevad haigused ja sümptomaatika
● kõrvalekalded hobuste normaalsest arengust
● lühiülevaade hobuse psühholoogiast ja käitumist mõjutavatest teguritest, meeleelundite eripära
● sagedamini esinevad vead söötmisratsioonis
● hobuse masseerimine
● erinevate terviseprobleemide lahendamine massaaži abil

Õppemeetod/id: teoreetiline- ja praktiline õpe (Praktiline õppetöö toimub ratsabaasis/hipodroomil)
Iseseisev töö: nelja hobusemassaaži seansi tegemine iseseisvalt nt. oma kodu tallis
Õppematerjalide loend: töövihik
Soovituslikud kirjandusallikad: Õpetaja koostatud tunnikonspekt

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod:
Rühmatöö ettekanne – massaaži kava koostamine vastavalt hobuse psühholoogilisele ja füüsilisele seisundile
Praktiline töö – hobusemassaaži tegemine vastavalt koostatud massaažikavale ja hobuse seisundile.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● kirjeldab hobuse anatoomia ja füsioloogia eripära massaaži tegemisel
● defineerib hobusemassaaži mõiste, kirjeldab hobusemassaaži eripära, toimimise põhimõtteid ja selle läbiviimisega kaasnevaid ohte
● kirjeldab üldisi näidustusi vastunäidustusi hobusemassaažile ja põhjendab massaaži üldtoimeid hobuse organismile
● analüüsib hobuse seisundit lähtuvalt anamneesist ja ülesandest
● koostab hobusemassaaži kava ja/või teraapiaskeemi vastavalt looma seisundile
● teeb hobusemassaaži vastavalt looma seisundile, rakendades selleks sobivaid tehnikaid klassikalisest ja lümfimassaažist ning aroom- ja refleksoteraapiast
● hindab massaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu paranemine) vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: eeterlikud õlid ja baasõlid, kattetekid, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.