India peamassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: India peamassaaži praktiline kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada India peamassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab india peamassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija india peamassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● india peamassaazi spetsiifika
● näidustused ja vastunäidustused india peamassaažikas
● peamassaaži tehnikad
● peamassaaž istuvale kliendile
● peamassaaž lamavale kliendile
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: India peamassaaži konspekt

Soovituslikud kirjandusallikad

● Нельсон Т. и др, 2005, Индийский массаж головы, Диля
www.peavalu.ee
● www.derma.ee
www.inimene.ee
www.massaaz.ee

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Praktiline töö: õppija demonstreerib india peamassaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha india peamassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● peamassaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Tiina Nellis Randi, MA,
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.