Reflektoorne massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Reflektoorne massaaž
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 25 akadeemilist tundi (ah) ja 14 tundi iseseisvat tööd, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada reflektoorse massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks Massaaži põhialused.
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab reflektoorse massaaži seansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks teeb õppija reflektoorset massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
Õppesisu:

 • Reflektoorse massaaži spetsiifika, eesmärk
 • Näidustused, vastunäidustused teraapiale;
 • Teraapia toimimise seletusviisid, arhetüübid, elemendid, polaarsus;
 • Jalalaba ehitus;
 • Jalalaba refleksoloogiline süsteem ja reeglipärasused;
 • Patsiendi küsitlus;
 • Massööri ettevalmistus reflektoorseks massaažiks (hügieen jne)
 • Teraapia planeerimine;
 • Teraapia otsesed ja kaudsed reaktsioonid;
 • Soovitused peale teraapiat.
 • Teraapia tehnikad;
 • Teraapia tegemine organite peegeldussüsteemide lõikes;
 • Teraapia ülesehitus;
 • Töökoha ettevalmistamine ja korrastamine

Õppemeetod/id: teooria ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend:

 • Massaažilauad, käterätikud, aluspaber, jalarull, des., vahend, talk.
 • Tsooniteraapia konspekt. M.I. Massaažikool, 2014

Soovituslikud kirjandusallikad

 • Gillanders A. Tsooniteraapia. Lihtsad võtted kodus, tööl ja reisil. Varrak 2004
 • Rinne T. Refleksoloogiad ja tugiteraapiad. Ersen 2002
 • Lind A.-K. Vyöhyketerapia ja refleksologia terveyden tukena. Medika Nova OÜ Tampere 2001

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib reflektoorse massaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid  
Õppija:

 • võtab kliendilt anamneesi massaažikava koostamiseks
 • planeerib refleksoteraapia kestvuse ja kava vastavalt teraapia spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • teraapiat tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab refleksoteraapia tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt teraapialiigile;
 • teraapia tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, rätikud, kreemid, õlid, desinfitseerimise vahend.