Kassimassaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Kassimassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi (ah), teooria õpe 12 t, praktiline õpe 6 t
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada kassimassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kassimassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kassi vajadustest, näidustustest, vastunäidustustest massaažile, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija kassimassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● kassimassaaži põhialused
● kassi seisundi hindamine (esmane diagnostika)
● massaaži tegemine kassile

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Töövihik

Soovituslikud kirjandusallikad

● Õpetaja koostatud tunnikonspekt
● Looma anatoomia õpik.
● R. Lind 2010. Koerte Massaaž, Lõputöö. M.I.Massaažikool ( sobib ka kassiomanikele)
● Allen M. Schoen (1994). Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine. 2nd Edition
● http://www.nbcaam.org/pdf%20documents/CanineMassageStudyGuidemay09.pdf
● https://www.youtube.com/watch?v=kjC1mOoGeKc
● Application of Tui-Na In Veterinary Medicine 2nd Edition, Xie, Ferguson and Deng ISBN 978-1-934786-08-6

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod:
● Rühmatöö ettekanne – massaaži kava koostamine vastavalt kassi psühhilisele ja füüsilisele seisundile
● Praktiline töö – kassimassaaži tegemine vastavalt koostatud massaažikavale ja kassi seisundile

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● kirjeldab kassi anatoomia ja füsioloogia eripära massaaži tegemisel
● defineerib kassimassaaži mõiste, kirjeldab loomamassaaži eripära, toimimise põhimõtteid ja selle läbiviimisega kaasnevaid ohte
● kirjeldab üldisi näidustusi vastunäidustusi kassimassaažile ja põhjendab massaaži üldtoimeid looma organismile
● analüüsib kassi seisundit lähtuvalt anamneesist ja ülesandest
● teeb kassimassaaži vastavalt looma seisundile, rakendades selleks sobivaid tehnikaid klassikalisest ja lümfimassaažist ning aroom- ja refleksoteraapiast
● hindab massaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu paranemine) vastavalt juhendile.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: käterätikud, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, mulaažid, tahvel, plakatid