K-teipimise baaskursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: K-teipimise baaskursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 10 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada Kinesioteipimise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks: funktsionaalne anatoomia ja tugiliikumiselundkonna testimine.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kinesioteipimise läbiviimiseks baasoskused, teipimist tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid – kursuse lõpuks õppija:

● mõistab k-teibi omadusi, selle kasutamise ja funktsionaalse hindamise põhimõtteid k-teipimise kontseptsioonis;
● rakendab teadmisi ja oskusi kliendi k-teipimisel vastavalt ülesandele ja hindab k-teipimise tulemust;

Õppesisu:
● anatoomiline kontseptsioon kinesioteipimisel,
● teipimise põhjendatus, võimalused,
● töökoha ettevalmistamine,
● anamneesi kogumine,
● hügieen,
● organismi vastureaktsioonid (allergia, karvasus, jne)
● soovitused peale teipimist

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
Aines kasutatav kirjandus ja allikad:
1. K-Taping: An Illustrated Guide – Basics – Techniques – Indications Paperback. B. Kumbrink. 2012.
2. The effects of trunk kinesio taping on balance ability and gait function in stroke patients
3. Yang Jin Lee1), Ji Young Kim2), Seong Yoel Kim1), Kyung Hoon Kim3). Journal of Physiotherapy, vol 28, 2016.
4. Effect of Taping on Spinal Pain and Disability: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials.
5. Carla Vanti, Lucia Bertozzi, Ivan Gardenghi, Francesca Turoni, Andrew A. Guccione, Paolo Pillastrini. DOI: 10.2522/ptj.20130619 Published November 20, 2014.
6. Inefficacy of Kinesio-Taping® on early postoperative pain after ACL reconstruction: Prospective comparative study
7. M. Laborie, S. Klouche, S. Herman, A. Gerometta, N. Lefevre, Y. Bohu. Orthopaedics & Traumatology:
8. Surgery & Research, Volume 101, Issue 8.Efficacy of stepwise application of orthosis and kinesiology tape for treating thumb metacarpophalangeal joint hyperextension injury. Sun-Min Lee1), Jung-Hoon Lee2).
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib kinesioteipimist baastasemel.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
defineerib kinesioteipimise mõiste, kirjeldab kinesioteipimise kasutusvõimalusi, toimimise põhimõtteid inimorganismile;
● kirjeldab kinesioteipimise üldisi näidustusi vastunäidustusi;
● teeb kinesioteipimist vastavalt kliendi seisundile, rakendades selleks sobivaid kinesioteipimise tehnikaid
● analüüsib kinesioteipimise tulemust vastavalt liigesliikuvuse hindamistulemustele ja valuskaalale.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Hille Maas, Pille-Riika Lepik
https://massaaz.ee/et/meist/meeskond/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse õppevahenditena kinesioteip, käärid, massaažilaud, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.