Klassikaline massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Klassikalise massaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 60ah (2,3 EKAP), millest 40 tundi on kontaktõpe ja 20 tundi iseseisev töö
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Massöör, tase 5“

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab klassikalise massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija klassikalist massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt klassikalise massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:
● Klassikalise massaaži spetsiifika:
● Ettevalmistamine massaažiks
● Massaaži kava
● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
● Massaažiseansi dokumenteerimine

Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

Iseseisev töö:
● Õppija teeb iseseisvalt massaaži vastavalt koostatud klassikalise massaaži kavale ja kliendi seisundile,
● Õppija analüüsib tehtud massaaže

Õppematerjalide loend:
Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M., Kartau, A-K. , 2014, “Klassikalise massaaži õpik” M.I. Massaažikool.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
● Hindamisülesannete sooritamine,
● Tähtaegselt esitatud iseseisvad tööd:
● Sooritab hindamisülesanded vastavalt hindekriteeriumitele.

Hindamismeetod
Praktiline töö klassikalise massaaži kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.
Rühmatöö ettekanne eneseanalüüs iseseisva töö põhjal. Klassikalise massaaži toimed

Hindamiskriteeriumid
Õppija
● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,
● Planeerib klassikalist massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,
● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid
● Järgib nõudeid massöörile
● Teeb klassikalist massaaži
● Massööri ergonoomika ja keha-asendid
● Massaaži põhireeglid
● Tagab kliendi heaolu
● Loob klassikaliseks massaažiks sobivad keskkonna
● Tagab klassikaliseks massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
● Juhendab klienti massaaži ajal
● Kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust, väldib luu- ja liigespindadele vajutamist ning terava valuaistingu tekitamist
● nõustab ja juhendab klienti

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus või tõend

Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.