Koeramassaaž edasijõudnutele

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Koeramassaaži kursus edasijõudnutele
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 20 tundi, millest 14 tundi on kontaktõpet (8 tundi teooriat, 6 tundi praktilist) ja 6 tundi iseseisevat tööd
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada koeramassaaži täiendavaid oskusi ja -teadmisi.
Eeldused õpingute alustamiseks: koeramassaaži baaskursuse läbimine

Õppe eesmärk:

Kursuse lõpuks teeb õppija siseorganite  ja vistseraalse  koeramassaaži rakendades teadmisi/oskusi vastavalt koeramassaaži seansi kavale ja looma seisundile ning  analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija siseorganite  ja vistseraalse  koeramassaaži rakendades teadmisi/oskusi vastavalt koeramassaaži seansi kavale ja looma seisundile ning  analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:

● koerte sagedamini esinevad haigused
● massaaži üldtoimeid koera organismile
● koera seisundi määramine
● anamnees anamneesi võtmine, näidustused, vastunäidustused
● looma siseorganite- ja vistseraal massaazi tehnikad. Metoodika
● massaaži põhivõtted ja teostamise järjekord massaaži tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: Loeng, vaatlus, praktiline õpe.
Iseseisev töö:
● Mõttega lugemine – vastavalt etteantud kirjandusele
● Õppija teeb iseseisvalt 4 (neli) massaaži seanssi neljale erinevale koerale
● Õppija analüüsib tehtud massaaže vastavalt loengus saadud teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele

Õppematerjalide loend:
● Õpetaja koostatud tunnikonspekt
● Looma anatoomia õpik.
● R. Lind 2010. Koerte Massaaž, Lõputöö. M.I.Massaažikool
● M.W. Bromley., (2002) Massage techniques for horse and rider.
● Allen M. Schoen (1994). Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine. 2nd Edition
● http://www.nbcaam.org/pdf%20documents/CanineMassageStudyGuidemay09.pdf
● http://www.animaldynamics.com/pdffiles/History-Human-Animal-Massage.pdf
● Getting In TTouch With Your Dog, Linda Tellington-Jones ISBN 978-1-57076-483-7

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Praktiline töö: – koeramassaaži tegemine vastavalt koostatud massaažikavale ja koera seisundile ning põhjendab valitud massaažikava ja tehnikate efektiivsust tuginedes koera anatoomiale ja füsioloogiale ning loomamassaaži põhimõtetele.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● kirjeldab koera levinud haigusi;
● kirjeldab koeramassaaži üldisi näidustusi vastunäidustusi ja põhjendab massaaži üld-toimeid koera organismile;
● analüüsib koera seisundit lähtuvalt anamneesist ja ülesandest;
● teeb koera siseorganite ja vistseraalset massaaži vastavalt looma seisundile, rakendades selleks sobivaid tehnikaid hindab massaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu paranemine) vastavalt juhendile.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja:Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega. Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.