Koeramassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Koeramassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi (ah), teooria õpe 8 t, praktiline õpe 8 t +4 tundi iseseisvat tööd
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada koeramassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab koeramassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub koera vajadustest, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija koeramassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● Loomamassaaži põhialused:
● Looma seisundi hindamine (esmane diagnostika)
● Massaaži tegemine koerale

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub

Õppematerjalide loend: Loomamassaaži töövihik

Soovituslikud kirjandusallikad
● Õpetaja koostatud tunnikonspekt
● Looma anatoomia õpik.
● R. Lind 2010. Koerte Massaaž, Lõputöö. M.I.Massaažikool
● Allen M. Schoen (1994). Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine. 2nd Edition
● http://www.nbcaam.org/pdf%20documents/CanineMassageStudyGuidemay09.pdf
● http://www.animaldynamics.com/pdffiles/History-Human-Animal-Massage.pdf
● Getting In TTouch With Your Dog, Linda Tellington-Jones ISBN 978-1-57076-483-7
● Application of Tui-Na In Veterinary Medicine 2nd Edition, Xie, Ferguson and Deng ISBN 978-1-934786-08-6

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Rühmatöö ettekanne: massaaži kava koostamine vastavalt looma psühholoogilisele ja füüsilisele seisundile;

Praktiline töö: koeramassaaži tegemine vastavalt koostatud massaažikavale ja looma seisundile ning põhjendab valitud massaažikava ja tehnikate efektiivsust tuginedes looma anatoomiale ja füsioloogiale ning loomamassaaži põhimõtetele.

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● kirjeldab koera anatoomia ja füsioloogia eripära massaaži tegemisel;
● defineerib loomamassaaži mõiste, kirjeldab loomamassaaži eripära, toimimise põhimõtteid ja selle läbiviimisega kaasnevaid ohte;
● kirjeldab loomamassaaži üldisi näidustusi vastunäidustusi ja põhjendab massaaži üldtoimeid loomaorganismile;
● analüüsib looma seisundit lähtuvalt anamneesist ja ülesandest;
● teeb koeramassaaži vastavalt looma seisundile, rakendades selleks sobivaid tehnikaid klassikalisest ja lümfimassaažist ning aroom- ja refleksoteraapiast;
● hindab massaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu paranemine) vastavalt juhendile.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: käterätikud, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.