Kosmeetilise näomassaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Kosmeetilise näomassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada kosmeetilise näomassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.

Nõuded õpingute alustamiseks: Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kosmeetilise näomassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija kosmeetilist näomassaaži rakendades selleks vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● Kosmeetilise massaaži eripära
● näidustused ja vastunäidustused näomassaažiks
● nahatüübid
● näomassaaži tehnikad ja massaaži tegemine
● dekoltee piirkonna massaaži võtted ja tehnikad
● alanenud elastsusega (turgor) näonaha massaaži tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Kosmeetilise näomassaaži konspekt

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib kosmeetilise näomassaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● valmistab ette töökoha kosmeetilise näo- ja dekoltee piirkonna massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab kosmeetilise näomassaaži tegemisel sobivaid tehnikaid, arvestab näonaha elastsuse, omaduste ja nahatüübi ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument :
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: viinamarjaseemne õli, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.