Kupumassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Kupumassaaži praktiline kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada kupumassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kupumassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija kupumassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● kupu omadused ja toimed
● näidustused ja vastunäidustused
● kupumassaaži tehnikad
● massaaži tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Kupumassaaži konspekt

Soovituslikud kirjandusallikad
● Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M, Kartau, A-K., Klassikalise massaaži õpik (lk. 168-196). 2012., M.I. Massaažikool.
● lingid jne

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline töö:
õppija demonstreerib kupumassaaži tegemist.
Õppija:
● valmistab ette töökoha kupumassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● kupumassaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab kupu omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile


Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: kupud, kreem, massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.