Laavakivi massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Laavakivi massaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada laavakivi massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab laavakivi massaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija laavakivi massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
• kivide ja poolvääriskivide omadused ja toimed
• näidustused ja vastunäidustused
• laavakivimassaaži tehnikad
• massaaži tegemine
• töökoht ja töövahendid
• kutse- eetika
• tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Laavakivi massaaži töövihik

Soovituslikud kirjandusallikad

● Universum Medical Presents: Chakra Hot Stone https://www.youtube.com/watch?v=kjC1mOoGeKc
● A. Trulock., (2008)Hot Stone massage. Sterling Publishing Co, Inc

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Praktiline töö: õppija demonstreerib laavakivi massaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● valmistab ette töökoha laavakivimassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab kivide ja poolväärskivide omaduste, temperatuuri ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Tiina Ormisson
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: laavakivid, poolvääriskivid, õli, ühekordsed püksid ja müts, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.