Lastemassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Lastemassaaž
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 30 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada lastemassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks Klassikaline massaaž, massaaži põhialused.
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab lastemassaaži seansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks teeb õppija lastemassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
Õppesisu:

 • lapse anatoomia ja füsioloogia;
 • kaasasündinud refleksid;
 • lapse sensomotoorne areng 0 – 12 elukuud;
 • töökoha ettevalmistamine ja korrastamine massaažiseansi järgselt;
 • anamneesi kogumine;
 • lapse hindamine enne ja peale teraapiat;
 • vanemate juhendamine;
 • lastemassaaži näidustused ja vastunäidustused;
 • laste vanuses 1-7 eluaastat sensomotoorne areng;
 • Enneaegselt sündinud lapse eripärad ja teraapia.

Õppemeetod/id: teooria ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend:

 1. Lastemassaaži DVD.
 2. Lastemassaaži konspekt, Tallinn 2017

Soovituslikud kirjandusallikad

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib lastemassaaži tervikseansi tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab lapsevanema käest lapse anamneesi massaažikava koostamiseks
 • planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile;
 • massaaži tegemisel tagab lapse heaolu ja suhtleb lapse ja lapsevanemaga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, rätikud, kreemid, õlid, desinfitseerimise vahend.