Lomi-Lomi massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Lomi-Lomi massaaž
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada Lomi Lomi massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad.

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Lomi Lomi massaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest,  massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks: Õppija teeb Lomi Lomi massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:

 • Hawaii filosoofia peamised alustalad (lühiülevaade)
 • massaaži põhialused ja keskkond (massööri töövahendid (sh muusika), töökoha ettevalmistamine, massööri häälestamine seansiks. Näidustused, vastunäidustused, anamneesi kogumine, ergonoomika jne)
 • Massaaži kava: seansi ülesehituse planeerimine, seansi kestvus
  Meditatsioon
  Massaaži tegemine

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: õpetaja loodud õppematerjal

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib Lomi Lomi massaaži tegemist

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • valmistab ette töökoha ja vahendid Lomi Lomi massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
 • rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid arvestades kliendi näidustuste ja vastunäidustustega
 • kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
 • korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja: http://massaaz.ee/et/meist/meeskond/ 

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub 25 kraadises õppeklassis.

Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: Massaažilaud,  (kile laua, näo aluspaber, viinamarjaseemne õli, lungi (õpilasel endal kaasas), ühekordseid püksikuid, käterätikud, käärid, puhastusvahend massaažilaua puhastamiseks, paberkäterätikud, arvuti + kõlarid muusika jaoks.