Lümfimassaaž näole koos kinesioteipimisega

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Lümfimassaaž näole koos kinesioteipimisega
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 9 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus:
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada näo lümfimassaaži tegemiseks ja näo kinesioteipimiseks vastavad baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab näo lümfimassaazi ja näo kinesioteipimise läbiviimiseks baasoskused, lümfimassaazi ja teipimist tehes lähtub protseduuri eesmärgist, kliendi näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid: kursuse lõpuks teab õppija näo lümfimassaaži rakendades vastavaid teadmisi, oskusi ning teostab näo kinesioteipimist vastavalt kliendi seisundile ja hindab k-teipimise tulemust;

Õppesisu:

 • lümfisüsteemi talitlus.
 • lümfiteede ja lümfisõlmede ehitus ja topograafia.
 • lümfimassaaži näidustused ja vastunäidustused, eripära, võtted ja nende spetsiifika.
 • näo lümfimassaaži tegemine
 • anatoomiline kontseptsioon kinesioteipimisel,
 • teipimise põhjendatus, võimalused,
 • töökoha ettevalmistamine, hügieen,
 • anamneesi kogumine, soovitused peale teipimist
 • organismi vastureaktsioonid (allergia, karvasus, jne)

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
Aines kasutatav kirjandus ja allikad:

 1. K-Taping: An Illustrated Guide – Basics – Techniques – Indications Paperback. B. Kumbrink. 2012.
 2. Inefficacy of Kinesio-Taping® on early postoperative pain after ACL reconstruction: Prospective comparative study
 3. Lymphatic system (WWW)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib lümfimassaaži tervikseansi tegemist ja näo kinesioteipimist
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab kliendilt anamneesi massaažikava koostamiseks
 • planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile;
 • massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.
 • kirjeldab näo kinesioteipimise näidustusi vastunäidustusi
 • teeb näo kinesioteipimist vastavalt kliendi seisundile, rakendades selleks sobivaid kinesioteipimise tehnikaid
 • analüüsib näo kinesioteipimise tulemust vastavalt valuskaalale.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: Anneli Albert
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, rätikud, desinfitseerimise vahend, kinesioteip, käärid, protseduuripaber.