Lümfimassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Lümfimassaaž
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 49 akadeemilist tundi (ah) praktiline õpe + 16 tundi iseseisev töö
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada lümfimassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks Massaaži põhialused.
 
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib ja viib läbi lümfimassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks teeb õppija lümfimassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
Õppesisu:

 • Sissejuhatus lümfimassaaži.
 • Ajalugu.
 • Lümfisüsteemi talitlus.
 • Lümfiteede ja lümfisõlmede ehitus ja topograafia.
 • Lümfimassaaži näidustused ja vastunäidustused. Lümfimassaaži eripära, võtted ja nende spetsiifika.
 • Protseduuriks vajalikud vahendid.
 • Töökoha  ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid.
 • Lümfimassaaž  kehaosade kaupa.

Õppemeetod/id: teooria ja praktiline õpe
Iseseisev töö: referaadi koostamine, võtete harjutamine ja 5 lümfimassaaži tervikseansi tegemine iseseisvalt.
Õppematerjalide loend:
Massaažilauad, käterätikud, aluspaber, jalarull, des., vahend, talk.

 1. Lümfimassaaži teooria konspekt, -DVD.
 2. Lümfimassaaži töövihik, Tallinn 2017

Soovituslikud kirjandusallikad

 • Lümfimassaaži teooria konspekt
 • Burnie, D. (2002)  ,,Inimkeha” Lühientsüklopeedia
 • ,,Lümfisüsteemi avastamise ja lümfiteraapia ajalugu” Raik, R., Kartau, A. K. (2007) Pärnu Postimees
 • Lymphatic system (WWW)

http://images.google.ee/images?hl=et&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&um=1&q=lymphatic+system.&sa=N&start=54&ndsp=18 [18.01.2017]
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib lümfimassaaži tervikseansi tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab kliendilt anamneesi massaažikava koostamiseks
 • planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile;
 • massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, rätikud, kreemid, õlid, desinfitseerimise vahend.