Massaažiteraapia

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Massaažiterapeut
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 156 akadeemilist tundi sh. praktiline õpe (6 EKAP´i) millest 114 tundi on kontaktõpe ja 42 tundi iseseisev töö
Õppekava koostamise alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes omavad keskharidust ja vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab massaažiterapeudi töö edukaks tegemiseks vajalike oskusi, teadmisi ja hoiakuid ja on valmis sooritama Massaažiterapeudi kutseeksami, tase 6.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:
● mõistab kliinilist anatoomia käsitlust TULE-seisundite uurimisel ja massaažiteraapiat tehes
● mõistab liigeste ehituse talitluse põhimõtteid ja seostab neid lihastööga ja perifeersete närvide innervatsiooniga
● mõistab spinaalmotoorika, propriotseptorite ja kõrgema motoorika tööpõhimõtteid ning nende rolli liigutustegevuse juures.
● rakendab teadmisi klassikalisest massaažist, anatoomiast, füsioloogiast klassikalise massaaži tegemisel, vastavalt ülesandele ja analüüsib läbiviidud massaaži tulemusi
● koostab juhtumi analüüsi oma töös ettetulnud juhtumi põhjal vastavalt valitud eriala tegevusnäitajatele
● hindab  juhtumi analüüsis valitud teraapia/massaaži  tulemusi vastavalt hindamiskriteeriumitele

Õppesisu:

  • Kliiniline anatoomia ja patoloogia 
  • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
  • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa ) 
  • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa) 
  • Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral
  • Juhtumianalüüsi koostamine

Õppemeetod/id: Aktiivne loeng, praktilised harjutused, haigusjuhtumite arutluses osalemine
mõistekaartide koostamine, IT õpimapi koostamine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, analüüs, seminar, meeskonnatöö, juhtumi analüüsi koostamine

Iseseisev töö:
● Anatoomia: mõttega lugemine- TULE, alajäsemete veresoonkonna haigused, geeniravi põhimõtted
● Funktsionaalne anatoomia: Mõistekaartide koostamine-, liigesed, ligamendid ja närvid;
● Kinesioloogia: Mõistekaardi koostamine: liigutuse sooritamise protsess organismis närvisüsteemi tasandil. Skeem, mis kirjeldab erinevate liigutuse sooritamise protsessi organismis närvisüsteemi tasandil.
● Klassikaline massaaž: 5-6 klassikalise massaaži seanssi tegemine ühele kliendile, tema seisundist tulenevalt. Juhtumi analüüsi koostamine ja ettekande esitamine praktilisel seminaril
● Juhtumi analüüsi koostamine ja valmistumine kaitsmiseks praktilisel seminaril ja/või Kutseeksamil

Õppematerjalide loend:
● Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (PowerPoint)
● M. Roosalu, Inimese anatoomia, 2006
● P.-H. Kingisepp, Inimese füsioloogia, 2000
● W. Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor system, 2004
● Kinesiology: The Skeletal System and Muscle Function. Elsevier Science Mosby, USA, 2006 (Muscolino JE.)
● Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia (Doris Vahtrik)
● Klassikalise massaaži õpik
● Eeldusainete kirjandusallikad ja materjalid
● Aine jaotusmaterjal
www.biodigital.com

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetodid: test, mõistekaart, rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs

Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● kirjeldab patsiendi kliinilise uurimise põhimõtteid
● mõtestab lahti süvaveenide ning pindmiste veenide probleemide tekkimise põhjused
● mõtestab lahti geenipõhise ravi võimalusi
● kirjeldab liigese ehitust ja liigest ümbritsevaid ligamente
● loetleb peamised perifeersed närvid ja närvide poolt innerveeritavad lihased
● seostab lihaste töö liigese funktsiooniga
● kirjeldab somaatiline refleksikaare tööpõhimõtteid
● selgitab lihastoonuse regulatsiooni põhimõtteid
● kirjeldab kaasasündinud refleksi rolli liigutusmustri arenemisel
● kirjeldab motoorikaga seotud ülenevaid ja alanevaid juhteteid
● selgitab liigutusmustri tekke- ja tagasisidemehhanisme
● selgitab vestibulaaraparaadi osa tugimotoorikas
● analüüsib liikumist kõnnitsüklis erinevates liigestes
● kirjeldab füsioloogilist kõnnitsüklit
● kasutab sobivaid objektiivseid uurimismeetodeid ja tõlgendab neid;
● teeb massaaži probleemi lahendamisega seotud kehapiirkonnas/dades
● analüüsib massaažiseanssi rakendades selleks sobivaid uurimismeetodeid
● annab kliendile massaažiseansi järgselt, soovitusi ja juhendab edaspidiseks tegevuseks.
● analüüsib juhtumi analüüsis oma töös ühte ettetulnud juhtumit vastavalt valitud eriala tegevusnäitajatele/hindamiskriteeriumitele

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Koolitajad:
Dmitri Hmelnikov
Vladimir Tsimmerman

https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.