Massööri eriala baaskursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus:  Massööri eriala baaskursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 305 tundi (kodutöö).
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5, Kutsestandard:
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499203/pdf/massoor-tase-5.6.et.pdf
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: keskharidus. Eelkõige ümberõpet vajavad inimesed
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused töötamiseks massaaživaldkonna spetsialistina ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele, valmidus töötamiseks avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. ja on valmis sooritama Massöör, tase 5 kutseeksamit
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb massaaži, rakendades teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, lähtudes koostatud massaažiseansi läbiviimise kavast vastavalt kliendi ootustele, näidustustele, vastunäidustustele ja massaažiseansi eesmärgile.
Õppesisu:

 1. Majandus ja ettevõtlus
 2. Töötervishoid ja tööohutus
 3. Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, kutse- eetika
 4. Karjääri planeerimine
 5. Anatoomia ja füsioloogia
 6. Funktsionaalne anatoomia
 7. Patoloogia ja haigused
 8. Farmakoloogia alused
 9. Kinesioloogia
 10. Kliendi uurimise meetodid
 11. Manuaalne lihastestimine
 12. Massaaži põhialused ja ergonoomika
 13. Klassikaline massaaž
 14. Tai massaaž
 1. Idamaade massaažide filosoofilised aspektid
 2. On-site massaaž
 3. Spordimassaaži alused
 4. Segmentmassaaži alused
 5. Lastemassaaž
 6. Aroomimassaaž
 7. Refleksoteraapia
 8. Situatsioonipõhine massaažiõpe
 9. Erialane eesti/vene keel
 10. Erialane inglise keel
 11. Praktiline harjutamine
 12. Parktika

Õppemeetod/id: Aktiivne loeng, praktilised harjutused, haigusjuhtumite arutluses osalemine
mõistekaartide koostamine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, analüüs, seminar, meeskonnatöö
Iseseisev töö: praktiline töö, mõttega lugemine, harjutusvideo vaatamine, õpimapi või mõistekaardid koostamine, referaadi koostamine, juhtumi analüüsi koostamine

Õppematerjalide loend:

 • Aineõpetaja poolt ettevalmistatud konspekt, töövihik (ppt), töölehed,
 • Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
 • Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
 • Kaasaegne ametikiri (näited Eesti elust). Vastus, 2004
 • Howard. CV koostamine. – Koolibri, 2001
 • Cialdini, R.B. Mõjustamise psühholoogia. Pegasus,2005
 • K. E. Customer Service. Pearson Prentice Hall, 2006
 • Hamphrey D. Doris. 21 st Century Business. Customer Service. 2008
 • Israel, S. Küsi, kuula, peegelda: Väärtusepõhise müügi väljakutsed. Äripäev,2011
 • Underhill, P. Miks me ostame. Tallinn. Eesti Ekspressi Kirjastus, 2006
 • Tamm,T. Must vöö müügis. SELL IT, Tallinn, 2015
 • Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
 • «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013
 • Karjääriõppe sidumine praktikaga. – Innove, 2014.
 • Roosalu, Inimese anatoomia, 2006
 • Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor system, 2004
 • Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
 • Sepp E, Inimese topoanatoomia, Tartu 1998
 • Parm Ü, Lühiülevaade üldpatoloogilistest protsessidest, Härmametsa Talu, 2006
 • Roosalu, Inimese Anatoomia, 2006
 • Pääsuke. M., Ereline.J., Inimese liigutustegevuse biomehhaanika. Tartu 2001
 • Haige uurimine (Toimetaja E. Sooba) Tallinn, Medicina, 2005
 • (Toimet. H.Silm) Tallinn, Medicina, 2006
 • Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • http://www.keskkonnaamet.ee
 • http://www.europassikeskus.ee
 • rajaleidja.ee
 • biodigital.com
 • ravimiamet.ee

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetodid: test, mõistekaart, rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massöör, tase 5 kutsetunnistus.
Koolitajad: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas või Tartus EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.