Meemassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Meemassaaži praktiline kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada meemassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab meemassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuksteeb õppija meemassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● mee omadused ja toimed
● näidustused ja vastunäidustused
● meemassaaži tehnikad
● massaaži tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Meemassaaži töövihik

Soovituslikud kirjandusallikad
● Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M, Kartau, A-K. , Klassikalise massaaži õpik (lk. 168-196). 2012., M.I. Massaažikool.
● lingid jne

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö- õppija demonstreerib meemassaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid:
Õppija:
● valmistab ette töökoha meemassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab meemassaaži tegemisel sobivaid tehnikaid, arvestab mee omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Tiina Nellis- Randi, MA,
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: mesi, kreem/õli, ühekordsed püksid ja müts, massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.