Bandaažmähkimine

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Bandaažmähkimine
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada bandaažmähkimise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab  bandaažmähkimise baasoskused, teraapiat tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija  bandaažmähkimist rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● bandaažmähkimise spetsiifika, eesmärk ja toimed
● bandaažmähkimisel kasutatavate õlide ja mähiste omadused ja toimed
● näidustused ja vastunäidustused
● mähkimistehnikad
● protseduuri tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend:  bandaažmähkimise töövihik
Soovituslikud kirjandusallikad: puuduvad

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö- õppija demonstreerib  bandaažmähkimist

Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha teraapia tegemiseks vastavalt juhendile
● teraapia tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab õlide ja mähiste omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale teraapiat korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Olga Petrova
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: kreem/õli, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.