Müofastsiaasled lingud_meridiaanid

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Õppekava nimetus: Müofastsiaalsed lingud/meridiaanid

Õppekavarühm: puudub

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, praktiline õpe

Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, keda huvitavad keha liikumis- ja stabilisatsiooni mehhanismid, kes soovivad uuendada oma teadmisi, tõsta professionaalsust ja saada teada kuidas organism oma biomehhaanikat reguleerib.

Nõuded õpingute alustamiseks: funktsionaalne anatoomia, lihaste ja luude anatoomia

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab  teadmised ja oskused kuidas hinnata inimese keha rühti müofastsiaalsete lingude kaudu, et korrigeerida keha düsbalanssi erinevate pehmekoetehnikate rakendamise abil.

Õpiväljundid: Kursuse lõpuks hindab õppija kliendi kehahoidu ja liigutusmustreid, tuginedes teadmistele müofastsiaalsetest lingudest ja rakendab efektiivseid ravimeetodeid normaalse kehahoiu ning liigutusmustrite kõrvalekallete esinemisel ja keha düsbalansi korrigeerimisel.

Õppesisu:

  • Müofastsiaalsete lingude nimetused ja asukohad inimkehal;
  • Pehmekoe tehnikad ja nende rakendamine;
  • muudatuste esile kutsumine kliendi funktsionaalses seisundis ja lihaste struktuuris doseeritud liigutuste abil;
  • kliendi kehahoiu ja liigutusmustrite hindamine ning terviklikpildi ning seoste nägemine erinevate kehaosade vahel;
  • fastsia- ja müofastsiaalsete lingude olemuse mõistmine, seoste leidmine ja hindamine erinevate inimorganismis esinevate probleemide vahel;
  • efektiivsete ravimeetodite kasutamine normaalse kehahoiu ja liigutusmustrite kõrvalekallete esinemisel;

Õppemeetod/id: praktiline õpe

Iseseisev töö: Puudub

Õppematerjalide loend: õpetaja koostatud konspekt

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija näitab müofastsiaalseid linge ja demonstreerib pehmekoetehnikate rakendamist.

Hindamiskriteeriumid

Õppija:

  • nimetab müofastiaalseid liine ja näitab nende asukohti inimese kehal
  • rakendab pehmekoe tehnikaid kliendi rühi korrigeerimiseks
  • analüüsib tehtud töö tulemust, kasutades selleks sobivaid hindamismeetodeid
  • kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja: Peter Hodulov  https://massaaz.ee/et/meist/meeskond/

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, tool, käterätikud,  jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, massaažikreem, tahvel.