On-Site massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: ON-SITE MASSAAŽ (massaaž kontoriinimesele)
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 10 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada On-Site massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja viib läbi On-Site massaaži seansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks: Õppija teeb On-Site massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
Õppesisu:
On-Site massaaži spetsiifika

 • Massaaži spetsiifika (asend, riietus, koht, aeg, eesmärk, võtted, abivahendid jne.)
 • Anamneesi kogumise spetsiifika On-Site massaaži tegemisel
 • Organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid sõltuvalt asendist ja soovitused peale massaaži.
 • Töövahendite kasutamine, kliendi asendid, massööri tööasendid,
 • Seansi ülesehitus, massaaž kehaosade kaupa vastavalt etteantud ülesandele.
 • Massaaži venitused.

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend:

 • M.Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau. „Klassikalise massaaži õpik” Tallinn 2012
 • On-site massaaži konspekt, Tallinn 2017

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib On-Site massaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab kliendilt anamneesi massaažikava koostamiseks vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;
 • planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures  järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • massaaži tehes, valib kliendile ja endale sobiva keha-asendi ning kasutab sobivaid võtteid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile;
 • valib ning kasutab sobivaid töövahendeid vastavalt massaažiliigile: massaažilaud, On-Site tool, rätikud, desinfitseerimise vahend jne.
 • massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja multikultuursust.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolitaja: Mihhail Goidov
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö läbiviimisel kasutatakse spetsiaalseid massaažitoole.