Pea- ja turjamassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Pea-ja turjamassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada pea-ja turjamassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab pea-ja turjamassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija pea-ja turjamassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:

● massaaživõtete õppimine
● näidustused ja vastunäidustused
● massaaži tegemine selili asendis ja istuvas asendis
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Pea-ja turjamassaaži töövihik

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib pea-ja turjamassaaži tegemist.
Õppija:
● valmistab ette töökoha pea- ja turjamassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid ning oskab arvestada näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Tiina Kreitsvald
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, tool, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.