Periostaal- ja vistseraalmassaaž edasijõudnutele

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Periostaal- ja vistseraalmassaaži kursus edasijõudnutele
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada periostaal- ja vistseraalmassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks: teadmised anatoomias ja patoloogias. Läbitud periostaal- ja vistseraalmassaaži algkursus

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab periostaal- ja vistseraal massaaži läbiviimiseks täiendavad oskused, massaaži tehes lähtub kliendi seisundist (sümptomaatika ja diagnoos), näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija periostaal- ja vistseraalmassaaži rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● vistseraalmassaaži raviomadused ja -toimed
● periostaalmassaazi valuvaigistavad toimed ja rakendamise eesmärk
● näidustused ja vastunäidustused
● periostaal- ja vistseraal massaaži tehnikad
● massaaži tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt

Soovituslikud kirjandusallikad
● A. Ogulov. Vistseraalmassaaži õpik.
http://www.slawische-heilweisen.de/mediathek/viszerale-therapie-nach-prof-alexandr-ogulov/
● https://master.plus/ogulov/
● http://quer-denken.tv/heilen-mit-den-haenden-slawische-bauch-organmassage-nach-prof-alexander-ogulov/

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö- õppija demonstreerib periostaal- ja vistseraal massaaži tegemist vastavalt kliendi seisundile ja diagnoosile.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● uurib kliendi tervise sümptomeid ja haiguslugu
● koostab raviskeemi massaaži tegemiseks
● massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestades kliendi näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Irina Bukk
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: õli, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, lümfipadi