Rasedusaegne massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Rasedusaegne massaaž
Õppekavarühm: Puudub
Õppe kogumaht: 14 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada rasedusaegse massaaži tegemise baasoskused ja -teadmised. Kasuks tuleb tai massaaži tegemise oskus.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab rasedusaegse massaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija rasedusaegset massaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● Rasedusaegse massaaži spetsiifika
● näidustused ja vastunäidustused
● ohtlikud BAP ja -reflektoorsed punktid
● massaaži tehnikad ja tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika, tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Rasedusaegse massaaži konspekt

Soovituslikud allikad
● „Prenatal thai massage“ 2012., Õppevideo, M.I. Massaažikool.
● lingid jne

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib rasedusaegse massaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid

Õppija:
● valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid, arvestab kliendi seisundiga ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument :
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Mai-Liis Pille, MA
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: padjad, rullid, kotttoolid, massaažimatt, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.