Seljamassaaž edasijõudnutele

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Seljamassaaž edasijõudnutele
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada uusi oskusi seljamassaaži teostamisel

Nõuded õpingute alustamiseks: klassikaline massaaž alg kursus
Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab seljamassaaži edasijõudnute kursusel õpitud massaaživõtted ja -tehnikad ning massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks kasutab õppija massaazi tehes õpitud seljamassaaživõtteid, rakendades selleks vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● massaaživõtete ja -tehnikate õppimine
● liigeste manipulatsioon/mäng
● näidustused ja vastunäidustused
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Seljamassaaž edasijõudnutele töövihik, fotodega kontspekt ja video õppepäevast.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib seljamassaaži ja liigeste manipulatsiooni tegemist..
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha seljamassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid ning oskab arvestada näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Anneli Albert
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, tool, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, massaažikupud, massaažikreem, tahvel.