Zen-Shiatsu massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Zen-Shiatsu massaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi + 5 tundi iseseisvat tööd
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Massöör, tase 5“

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada Zen-Shiatsu massaaži baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Zen-Shiatsu massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija:
● teeb Zen-Shiatsu massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt Zen-Shiatsu massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile
● analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:
● Zen-Shiatsu mõiste, ajalugu, filosoofia ja koht kaasaegsete holistiliste tervendamissüsteemide seas
● Zen-Shiatsus kasutatavad Hiina meditsiini põhimõtted
● Zen- Shiatsu massaaži traditsiooniline käsitlus
● Zen Shiatsu akadeemiline käsitlus
● ettevalmistamine massaažiks
● massaaži kava
● massaaži tegemine kehaosade /meridiaanide kaupa vastavalt kliendi seisundile.

Õppemeetodid: loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

Iseseisev töö:
● massaaži seansside tegemine vastavalt koostatud zen-shiatsu kavale ja kliendi seisundile
● analüüsimine tehtud massaaže vastavalt teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele

Õppematerjalide loend:

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
● Tähtaegselt esitatud iseseisvad tööd:

Hindamismeetod
Sooritab hindamisülesanded vastavalt hindekriteeriumitele.
Praktiline töö: Õppija koostab massaaži kava, valmistub massaažiks ning teeb massaaži.
Rühmatöö ettekanne: Õppijad analüüsivad rühmatööna iseseisva töö põhjal end massöörina vastavalt Zen-Shiatsu traditsioonilisele ja akadeemilisele käsitlusele.
Hindamiskriteeriumid
Õppija
● võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega
● planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile
● valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendid
● järgib nõudeid massöörile
● teeb massaaži vastavalt koostatud kavale ning kasutab sobivaid võtteid.
● tagab kliendi heaolu
● loob massaažiks sobiva keskkonna
● tagab tai massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
● juhendab klienti massaaži ajal
● kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust, väldib luu- ja liigespindadele vajutamist ning terava valuaistingu tekitamist.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

● Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d
● Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.