Šokolaadi mähkimine

Täienduskoolitusasutuse nimetus:Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Šokolaadimähkimise praktiline kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 10 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada šokolaadimähkimise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab šokolaadimähkimiseks baasoskused, teraapiat tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija šokolaadimähkimist rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● šokolaadi omadused ja toimed
● teraapias kasutatavate õlide ja šokolaadi omadused ja toimed
● näidustused ja vastunäidustused šokolaadimassaažiks
● massaaži tehnikad
● massaaži tegemine kehaosade kaupa
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt

Soovituslikud kirjandusallikad: puuduvad

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö- õppija demonstreerib šokolaadimähkimist teraapia tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha teraapia tegemiseks vastavalt juhendile
● teraapia tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab õlide ja šokolaadi omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale teraapiat korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Olga Petrova
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid:, kreem/õli, šokolaadipulber, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.