Spordimassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Spordimassaaž
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah)+12 tundi iseseisvat tööd, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada spordimassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž.
Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib ja viib läbi spordimassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid: Kursuse lõpuks teeb õppija spordimassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
Õppesisu:

 • Spordimassaaži spetsiifika
 • Spordimassaaži primaarsete ja sekundaarsete mõjud
 • Protseduuriks vajalikud vahendid
 • Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid
 • Taastav spordimassaaž kehaosade kaupa
 • Spordimassaaži alaliigid,  näidustused ja vastunäidustused.
 • Spordimassaaži võtete eesmärk, mehhaaniline ja reflektoorne efekt
 • Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele
 • Massaaži seansi ülesehitus sportimise järgselt, anamneesi kogumine, seansi ülesehitus ja teostamine

Õppemeetod/id: teooria ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend:

 • Massaažilauad, käterätikud, aluspaber, jalarull, des. vahend.
 • Spordimassaaži konspekt
 • Spordimassaaži töövihik
 • Spordimassaaži DVD

Soovituslikud kirjandusallikad

 • J. Benjamin „Understanding Sports Massage“, 2005
 • Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib taastava spordimassaaži tervikseansi tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab kliendilt anamneesi massaažikava koostamiseks
 • planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, sealjuures järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile;
 • massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid
Koolitaja: https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, rätikud, kreemid, õlid, desinfitseerimise vahend.