Spordimassaaž (Kõrgtase)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: SPORDIMASSAAŽ (KÕRGTASE)
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 91 akadeemilist tundi, s.h. teoreetiline ja praktiline õpe 52t, iseseisev töö 39t
Õppekava koostamise alus: Spordimassaažiterapeudi kutsestandard

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada teadmisi spordimassaaži alaliikide rakendamise vajalikkusest ja füsioloogilistest mehhanismidest ning toimest nii treening- kui ka võistlustingimustes.
Õppe eesmärk:
Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi spordimassaaži füsioloogilistest mehhanismidest ja iseärasustest seoses treeningu- ja võistlustingumustega ning teostavad erinevaid spordimassaaži tehnikaid ja võtteid nii treening- kui võistlustingimustes ja sportlase vigastuste ning tervisehäirete esinemisel.

Õpiväljundid:
Õpilane teab ja mõistab spordimassaažis rakendatavaid alaliike, nende toimimise põhimõtteid ning erinevate spordimassaaži liikide läbiviimisega kaasnevaid füsioloogilisi protsesse, mõistab sportlase, treeneri ja spordimassööri koostöö, sportlase hindamise ja erinevate tehnikate rakendamise põhimõtteid. Rakendab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi spordimassaaži tegemisel vastavalt etteantud ülesandele ja hindab tehtud massaaži tulemust.

Õppesisu:
● Sissejuhatus spordimassaaži, spordimassaaži füsioloogilised toimed, ergonoomika spordimassööri töös, optimaalse teraapia tsoon (OTT)
● Spordimassaaži primaarsed ja sekundaarsed mõjud
● Spordimassaaži alaliigid
● Sportlase hindamine, anamnees, skeletilihassüsteemi hindamine
● Skeletilihaste düsbalanss spordis, (Upper cross- and Lower cross syndrom)
● Triggerpunkti teraapia, olemus, tekke põhjused, deaktivatsiooni meetodid
● Erinevate spordialade spetsiifikast tulenevad müofastsiaalsete liinide käsitlused
● Sportlase, treeneri ja spordimassööri koostöö ja massaažide planeerimine treening tsükli ajal ja võistlusperioodil
● Lümfimassaaž sportlaste puhul

Õppemeetod/id: Loeng, arutelu, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline töö.
Iseseisev töö: 5 (viie) spordimassaaži seansi tegemine

Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
Soovituslikud kirjandusallikad
• Patricia. J. Benjamin „Understanding Sports Massage“, 2005
• Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetodid
Rühmatöö ettekanne:müofastsiaalsed liinid spordimassaažis, koostöö massaažide planeerimisel, sportlase hindamine;
Teoreetiline test: spordimassaaži teooria;
Iseseisva töö: õpilane protokollib 5 iseseisvalt teostatud spordimassaaži seanssi ja teeb kokkuvõtva analüüsi;
Praktiline töö: õpilane teostab spordimassaaži seansi vastavalt juhendile, rakendades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi;

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

● mõistab spordimassaaži füsioloogilisi toimeid ning primaarseid ja sekundaarseid mõjutegureid;
● rakendab ergonoomika põhimõtteid vastavalt spordimassaaži alaliikidele, teeb spordimassaaži optimaalses teraapia tsoonis (OTT);
● hindab sportlase skeletilihassüsteemi seisundit vastavalt probleemile;
● kaardistab sportlase skeletilihaste düsbalanssi, (Upper cross- and Lower cross syndrom);
● spordimassaaži tehes rakendab Triggerpunkti teraapia tehnikaid;
● mõistab müofastsiaalsete liinide käsitluse põhimõtteid lähtuvalt spordialadest;
● mõistab sportlase, treeneri ja spordimassööri koostöö põhimõtteid;
● planeerib sportlasele massaaže vastavalt treeningtsükli ajale ja võistlusperioodile;
● teostab lümfimassaaži sportlasele vastavalt probleemile.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Anneli Albert, MA
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: kreem/õli, ühekordsed püksid, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.