Tai jalamassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Tai jalamassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 7/10 akadeemilist tundi sh. praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Massööri õppekava

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada Tai jalamassaaži tegemise baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Tai jalamassaaži läbiviimiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks teeb õppija Tai jalamassaaži rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● tai jalamassaaži eesmärk ja toimed
● massaažis kasutatavate õlide toime ja eesmärk
● näidustused ja vastunäidustused tai jalamassaaziks
● jalamassaaži tehnikad
● tai jalamassaaži seansi ülesehitus ja tegemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Tai jalamassaaži töövihik

Soovituslikud kirjandusallikad
https://www.youtube.com/watch?v=SEDxhc8-Drs
https://www.youtube.com/watch?v=jaUn4RbNqr4
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö- õppija demonstreerib Tai jalamassaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha Tai jalamassaaži tegemiseks vastavalt juhendile
● massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab õlide-kreemide omaduste ja toimega ning näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● peale massaaži korrastab töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus – kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Boriss Galtsov
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: kreem/õli, massaažipulgad, massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.