Tai massaaž edasijõudnutele

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Tai massaaži kursus edasijõudnutele
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Õppekava koostamise alus: puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes on eelnevalt läbinud tai massaaži algkursuse ja soovivad omandada tai massaažis täiendavaid oskusi ja -teadmisi.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tai massaaži tegemiseks täiendavad oskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid: Kursuse lõpuks teeb õppija tai massaaži edasijõudnute tasemel rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt tai massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile, analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:

 • Tai massaaži tegemine külili asendist
 • Tai massaaži venitused ja harjutused istuvast asendist
 • müofastsiaalsed liinid Tai massaaži
 • massaaži kava
 • massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

Iseseisev töö: Õppija teeb massaaži vastavalt koostatud tai massaaži kavale ja kliendi seisundile, analüüsib tehtud massaaže.

Õppematerjalide loend:
Ilves, M., Kaljuvee, M., Toivar, M-L., Kartau, A-K. , 2011, Kaasaegse Tai Joogamassaaži Õpik. M.I. Massaažikool.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on:

 • Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
 • Tähtaegselt esitatud iseseisvad tööd;
 • Sooritab hindamisülesanded vastavalt hindekriteeriumitele.

Hindamismeetodid:
Praktiline töö
– õppija koostab massaaži kava, valmistub massaažiks ning teeb massaaži.
Rühmatöö ettekanne – õppijad analüüsivad rühmatööna iseseisva töö põhjal end massöörina vastavalt tai massaaži teostamise spetsiifikale.

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

 • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale
 • planeerib tai massaaži kestvuse ja kava
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendid
 • teeb tai massaaži vastavalt koostatud kavale
 • tagab kliendi heaolu
 • loob tai massaažiks sobivad keskkonna
 • tagab tai massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
 • juhendab klienti massaaži ajal

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d, tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolitaja: Boriss Galtsov, MA, massaaz.ee/et/kutseope/opetajad

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.