Tai massaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Tai massaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 32 akadeemilist tundi (ah) praktilist õpet
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Massöör, tase 5“

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada tai massaaži baasoskused ja -teadmised.
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tai massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija:
● teeb tai massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt tai massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile
● analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

Õppesisu:
● Tai massaaži traditsiooniline käsitlus
● Tai massaaži akadeemiline käsitlus
● ettevalmistamine massaažiks
● massaaži kava
● massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

Iseseisev töö:
● Õppija teeb massaaži vastavalt koostatud tai massaaži kavale ja kliendi seisundile,
● Õppija analüüsib tehtud massaaže

Õppematerjalide loend:
Ilves, M., Kaljuvee, M., Toivar, M-L., Kartau, A-K. , 2011, Kaasaegse Tai Joogamassaaži Õpik. M.I. Massaažikool.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
● Tähtaegselt esitatud iseseisvad tööd:
● Sooritab hindamisülesanded vastavalt hindekriteeriumitele.

Hindamismeetod
Praktiline töö – Õppija koostab massaaži kava, valmistub massaažiks ning teeb massaaži.
Rühmatöö ettekanne – Õppijad analüüsivad rühmatööna iseseisva töö põhjal end massöörina vastavalt tai massaaži traditsioonilisele ja akadeemilisele käsitlusele.

Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale
● Planeerib tai massaaži kestvuse ja kava
● Valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendid
● Teeb tai massaaži vastavalt koostatud kavale
● Tagab kliendi heaolu
● Loob tai massaažiks sobivad keskkonna
● Tagab tai massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
● Juhendab klienti massaaži ajal

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Mai-Liis Toivar, MA,

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega. Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.