Tselluliidimassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Tselluliidimassaaži kursus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada uusi oskusi tselluliidimassaaži teostamisel
Nõuded õpingute alustamiseks: klassikaline massaaž alg kursus

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kursusel tselluliidimassaaži võtted ja -tehnikad ning massaaži tehes lähtub kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks kasutab õppija massaaži tegemisel tselluliidimassaaži võtteid, rakendades sealjuures omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppesisu:
● tselluliidi olemus ja tekkimise põhjused
● näidustused ja vastunäidustused
● massaaživõtete ja -tehnikad
● massaažikuppude käsitlemine
● töökoht ja töövahendid
● kutse- eetika
● tööohutus

Õppemeetod/id: praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Tselluliidimassaaži töövihik

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib tselluliidimassaaži tegemist.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● valmistab ette töökoha tselluliidimassaaži tegemiseks vastavalt juhendile, rakendab massaaži tegemisel sobivaid tehnikaid ning arvestab näidustuste ja vastunäidustustega
● kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega
● korrastab peale massaaži töökoha vastavalt juhendile

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja: Enel Luiga
https://massaaz.ee/et/meist/meeskond/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, tool, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid, massaažikupud, massaažikreem, tahvel.