Venitusharjutused igapäevaelus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus: Venitusharjutused igapäevaelus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
Õppekava koostamise alus: Puudub

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad omandada teadmisi venituste tähtsuse, kasulikkuse kohta ja kuidas venitusi õigesti sooritada.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi venituste tähtsuse kohta, kuidas venitada ja millal venitada, mida tähendab liikuvus ja liikuvust mõjutavad tegurid, erinevad venitustehnikad, venituste sooritamine ja kestvus, vastunäidustused venitustele.

Õpiväljundid:
Õpilane teab nii tavaelus kui ka spordis rakendatavaid erinevaid venitustehnikaid, venitamise olulisust ning mõistab venitamise sooritamise põhimõtteid.

Õppesisu:
● Liikuvus ja liikuvust mõjutavad tegurid
● Venitustehnikad
● Venituste sooritamine ja kestvus
● Vastunäidustused venitustele

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö: Puudub
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
Soovituslikud kirjandusallikad:
● Ylinen, J. (2006) Venytysharjoittelu. Ohjeet ja kuvasto.
● Indrek Tustit`i loengumaterjalid, 2014
● Rein Jalak, Inga Neissaar «Jõu- ja venitusharjutusi igaühele», Tallinn 2004

Hindamismeetod:  Osaleda auditoorses töös.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
● Õppija soovitab sportlasele kui ka spordiga mitte tegelevale inimesele erinevaid venitusharjutusi, nende rakendamise võimalusi pärast treeningut ja võistlust ning peale töökoormust.
● Õppija kirjeldab venituste olulisust, selle mõju organismile ning selleks kasutatavaid erinevaid venitusharjutusi ja tehnikaid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid

Koolitaja:Anneli Albert, MA
https://massaaz.ee/et/kutseope/opetajad/

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.