Vistseraalne osteopaatia

Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus Vistseraalne osteopaatia
Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 120 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline õpe,

millest 90 tundi kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
Koolitaja Vadims Puharts (Läti) 2016. aastast koolitab füsioterapeute, viib läbi erinevaid osteopaatia kursuseid ja seminare.
Kontaktandmed kursused@massaaz.ee

Õppeaeg: 6 kuud
Kursuse algus:
02. veebruar 2024
Lõpetamisel väljastatav dokument: 
täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maksumus:
1425 eurot (maksmine on individuaalse maksegraafiku alusel)

Vistseraanle osteopaatia

3 õppesessiooni x 3 päeva kl 09:00-17:00

02.02.2024-04.02.2024 Vistseraalne osteopaatia I osa
26.04.2024-28.04.2024 Vistseraalne osteopaatia II osa.
07.06.2024-09.06.2024 Vistseraalne osteopaatia III osa.

Sihtgrupp:

Isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi vistseraalsest osteopaatia.

Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmised inimese anatoomiast, füsioloogiast, patoloogiast. 

Õppe eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kursusel õpitud vistseraalse osteopaatia tehnikad ning teraapiat tehes lähtub eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, terapeudi kutse-eetikast, hügieeni ja tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

 

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks mõistab õppija vistseraalse osteopaatia rakendamise põhimõtteid ja vajadust. Rakendab sobivaid tehnikaid, vastavalt kliendi seisundile, tuginedes teadmistele ja oskustele vistseraalsest osteopaatiast.

 

Õppesisu:

 1. Sissejuhatus vistseraalsesse teraapiasse. Diagnostilised meetodid vistseraalses teraapias.
 2. Kõhukelme – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika. Kõhukelme, kõhuõõne liidete ja operatsioonijärgsete armide mobiliseerimise võtted.
 3. Magu, põrn – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 4. Kaksteistsõrmiksool, kõhunääre- anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 5. Maks, sapipõis – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 6. Peen-, jämesool – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 7. Emakas, munasarjad, munajuhad – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 8. Neerud, põis – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 9. Kopsud, pleura, pleura sidemed – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.
 10. keskseinand, süda, südamepaun – anatoomia, füsioloogia, liikumishäirete manuaalne diagnostika, mobilisatsioonitehnikad.

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe 

Iseseisev töö:

Õppija

 • koostab iseseisvalt protseduuri kava vastavalt eesmärgile ja juhendile;
 • teeb protseduuri vastavalt koostatud kavale ja eesmärgile;
 • analüüsib tehtud protseduuri tulemusi vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele.  

Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud õppematerjal. 

Soovituslikud kirjandusallikad:

 • Püretski A. Anatoomia õpik. 2018
 • Евдокимов, A., Милые суставы : остеопатия на страже вашего здоровья. 2019.
 • Modi, K. M., Cure aches and pains through osteopathy. 1989.
 • Основы. Философия Остеопатии
 • Э.М. Нейматов. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики
 • Бюске Л. Мышечные цепи .1. Туловище, шея, верхние конечности.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .2. Лордозы. Кифозы. Сколиозы и деформация грудной клетки.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .3. Пубальгия.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .4. Нижние конечности.
 • Новосельцев С.В. Введение в остеопатию
 • Триггерные точки и мышечные цепи
 • Ю.В. Чикуров Лечение внутренних органов методами висцеральной остеопатии
 • Dzhons Стрейн — Контрстрейн. Лоуренс Джонс
 • Томас В. Майерс. Анатомические Поезда
 • Mitchell_Uchebnik Учебник По Технике Энергии Мышц
 • А.И. Капанджи. Позвоночник
 • А.И. Капанджи. Нижняя Конечность
 • К.Б. Петров. Миовисцерофасциальные Связи В Традиционном И Современном Представлении 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib vistseraalse osteopaatia tegemist. 

Hindamiskriteeriumid

Õppija:

 • valmistab ette töökoha vistseraalse osteopaatia teraapiaseansi tegemiseks vastavalt juhendile;
 • rakendab teraapia tegemisel sobivaid tehnikaid ning oskab arvestada näidustuste ja vastunäidustustega;
 • kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse-eetika nõuetega;
 • korrastab peale teraapiaseanssi töökoha vastavalt juhendile.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus – kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.

Õppevahendid: projektor, arvuti, tahvel, massaažilaud, tool, käterätikud,  jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 2 dokumendi fotot

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Täiendav info: 6646190 või kursused@massaaz.ee