Praktika

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas. Täpsemalt reguleerib praktikat praktika korralduseeskiri, mis on õpilastele kättesaadav Moodle keskkonnas (link).

Praktika korraldamise eest vastutab praktikajuht, kes paneb paika praktikate toimumise ajad,  tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus vastavalt püstitatud eesmärkidele ja õpiväljunditele, praktika koolipoolse juhendamise ja selle tulemuslikkuse hindamise.

Praktika korraldamise aluseks on praktika eesmärgid, mis on orienteeritud kutseoskuste omandamisele.

Praktikaga taotletakse, et õpilane omandab oskused töö planeerimiseks, rakendab omandatud teadmisi massaaži tehes, kasutab õigeid töövõtteid ja -vahendeid ning ergonoomikat, peab kinni ettevõtte sisekorra eeskirjadest ja töökultuurist, omandab meeskonnas töötamise harjumused ja oskused tulevaseks tööeluks.

Praktika käigus arendab õpilane võõrkeele-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet.

Praktika kogumaht ja jaotus on kirjeldatud õppekavas, toimumise aeg on fikseeritud akadeemilises kalendris.

Massööri õppekava praktika maht 416 tundi:

Praktika liik EKAP Tunde
1 Praktikaseminarid  0,5 13
2 Ettevõtte praktika 8 208
2.1 Kooli poolt suunatud (MIM salongis)

NB! Praktika algab kohe, kui esimesena õpitud massaažiliigis eksam tehtud.

170
2.2 Õpilase valitud ettevõttes 38
3 Väliürituse praktika 4,5 117
3.1 Projektipõhine väliüritus 48
3.2 Reklaamüritus 69
4 Äripraktika 1,5 39
5 Haiglapraktika/Rehab praktika 1,5 39

Füsioterapeudi assistendi õppekava praktika maht 195 tundi:

Praktika liik EKAP Tunde
1 Praktikaseminarid 0,5 13
2 Vaatluspraktika 1,5 39
3 Ettevõtte praktika 5,5 143

Kogu praktika jaoks on Moodle õpikeskkonda loodud praktikakursus, kuhu õpilased ise registreeruvad ja kuhu on koondatud kogu praktika kohta vajaminev info ja dokumentatsioon.

Praktikakoha leiab õpilane koostöös praktikajuhiga.

Õpilane räägib praktikakohas läbi, milliseid ülesandeid tal on seal võimalik täita ja kajastab need individuaalses praktikakavas. Praktikakohaga sõlmitakse kolmepoolne leping (õpilane, praktikakoha esindaja, kooli esindaja).

Praktikaülesanded on kirjas rakenduskavas.

Praktikaülesannete täitmist kontrollivad nii praktikakohapoolne juhendaja kui koolipoolne praktikajuht pidevalt.

Kogu praktikaperioodi jooksul annab õpilasele tagasisidet  praktikakohapoolne juhendaja ja vajadusel ka kooli praktikajuht suusõnaliselt. Praktika lõppemisel koostab õpilane praktikaaruande. Aruanne esitatakse hindamiseks kooli praktikajuhile. Praktika aruanne peab olema koostatud vastavalt EMTK-s kehtestatud vorminõuetele. Praktikaaruanne peab muuhulgas sisaldama praktikakoha lühikirjeldust, ülevaadet praktikakoha eesmärkidest, praktikakohas täidetud ülesannete kirjeldust, õpilase hinnangut praktikakoha juhendaja tegevusele praktika käigus täidetud ülesannete täitmisel, õpilase hinnangut praktikal püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi praktika paremaks korraldamiseks.

Aruandes toodud eneseanalüüs peab sisaldama hinnangut enda ettevalmistusele, sh hinnangut teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tasemele tööülesannete täitmiseks, hinnangut enda tugevatele ja nõrkadele külgedele ning enda toimetulekule tööülesannetega, milliseid uusi oskusi ja teadmisi omandati, millistest teadmistest tuli puudu tööülesannete täitmisel, millised koolis omandatud teadmised osutusid vajalikuks tööülesannete täitmisel.

Kogu praktika lõppedes toimub praktika koondaruande hindamine kooli poolt määratud komisjoni poolt. Hinnatakse aruande vormistuse vastavust EMTK kirjalike tööde koostamise juhendile;  praktikapäeviku ja praktika koondaruande sisulist kokkukuuluvust; aruandes kajastuvat iseseisvat mõtlemist ja analüüsivõimet ning õpilase eneseanalüüsi.

Praktika loetakse arvestatuks, kui praktika on täismahus sooritatud ning kõik nõutavad praktikadokumendid on korrektselt täidetud.

Erasmus+ programmi raames on võimalik läbida erialane praktika osaliselt teistes Euroopa riikides. Õpirändes osalemine pakub võimalusi täiendada oma erialast pädevust, kinnistada juba omandatud  teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Lisaks erialasele praktikale on õpirändes osalemine suurepärane viis võõrkeelte praktiseerimiseks, oma silmaringi laiendamiseks, teiste maade (töö)kultuuriga tutvumiseks ning uute tutvuste leidmiseks.

Küsimuste korral pöörduge praktikajuhi poole:

Tiina Nellis-Randi
e-post: tiina.nellis-randi@massaaz.ee