VÕTA

Mis on VÕTA?

VÕTA tähendab Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine (inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiental Learning)

VÕTA võimaldab arvestada

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
  • täienduskoolituses õpitut
  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi, hoolimata viisist, kuidas need on omandatud.

VÕTAt saab kasutada

  • sisseastumiseks
  • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
  • õppekava täitmiseks

Täida VÕTA avaldus ja edasta see õppeosakonda info@massaaz.ee

VÕTA kord
VÕTA taotlus