(EST) Vastuvõtu kord

Eesti Massaaži-ja Teraapiakooli õpilaste vastuvõtu kord

  1. Üldsätted
    1.1.Kord sätestab õpilaste Eesti Massaaži-ja Teraapiakool (edaspidi kool) vastuvõtu korra kutseõppe tasemeõppesse vastavalt Kutseõppeasutuse seaduse § 25,  Erakooli seaduse § 12 ja haridus- ja teadusministri 28.08.2013.a. määrusele nr. 25  „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.
    1.2.Kutseõppe tasemeõppesse õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kestavad ühe aasta ja kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra.

1.3.Vastuvõtukomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena.

1.4.Vastuvõtukomisjoni kuulub vähemalt üks kooli juhtkonna liige ning üks tööandjate esindaja.

1.5.Vastuvõtukomisjoni tööülesanded on sätestatud Eesti Massaaži-ja Teraapiakooli direktori poolt kinnitatud vastuvõtukomisjoni töökorras.

1.6.Kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus kooli õppima asumisel.

1.7.Välismaalaste, kelle alaline asukoht ei asu Eestis, ja puuetega inimeste vastuvõtmisel lähtutakse vabariigi valitsuse kehtestatud tingimustest ja korrast.

1.8.Õpilaste vastuvõtul lähtutakse kooli õpilaste vastuvõtukalendrist.

1.9.Õppima võetakse kindlaksmääratud tingimustel  vestluse alusel.

1.10.Õpingute alustamise nõuded, mis on seotud asjaomase kutse-, eri- või ametiala või kvalifikatsioonitasemega, kehtestatakse kutseharidusstandardis ja vastavas kooli õppekavas.

1.11.Viiendale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse keskhariduse olemasolu.

1.12.Õpilaskandidaadil on õigus saada informatsiooni kooli ja selle õppekorralduse kohta.

  1. Dokumentide esitamine ja vastuvõtu tingimused<
    2.1.Õpilaskandidaat täidab vormikohase avalduse koolis kohapeal või elektroonselt kooli veebilehel. Lisaks õpilaste vastuvõtukalendris (lisa 1) toodud kuupäevadele võetakse vastuvõtuavaldusi vastu aastaringselt.

2.2.Hiljemalt vestluse toimumise päevaks esitab õpilaskandidaat isiklikult   järgmised dokumendid:

1)     vormikohane avaldus;
2)     isikuttõendav dokument ja selle koopia;
3)     vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia;
4)     tõendi tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta;
5)     3 dokumendi fotot;
6)     vestlustasu 10 €.

2.3.Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse “Vastuvõtuavalduste registreerimise raamatus”.

2.4. Vastuvõetud õpilaste dokumendid säilitatakse koolis ja tagastatakse kooli lõpetamise või õpingute katkestamise korral peale ringkäigulehe täitmist allkirja vastu. Kooli mittevastuvõetutele tagastatakse dokumendid allkirja vastu peale vastuvõtukomisjoni otsuse teatavakstegemist.

2.5.Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

2.6.Hiljemalt õppetöö alguseks arvatakse õpilaskandidaadid direktor käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning õpilased registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis, lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

2.7.Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.

2.8.Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

2.9.Õpilasi võib kooli vastu võtta  õppekavale õppeaasta keskel nende kirjalikku avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra p. 2.2. loetletud dokumendid. Vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

  1. Vastuvõtu vestluse läbiviimine

3.1.Vastuvõtu vestlus toimub vastavalt vastuvõtukalendrile.

3.2.Vastuvõtukomisjoni liikmed nõustavad vajadusel õpilaskandidaate õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks.

3.3.Kandideerida soovitud erialale saab ainult see kandidaat, kes on sooritanud  vestluse.

3.4.Vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõtu tulemused  vastuvõtukalendris määratud ajaks.

3.5.Kooli vastuvõetud õpilased sõlmivad ja allkirjastavad kooliga õppelepingu.

3.6.Vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri avalikustatakse kooli stendil ja veebilehel vastuvõtukalendris määratud ajaks.

3.7.Teavet sissesaamise kohta antakse ka telefonil 664 6190.

3.8.Õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning kannab vastavad andmed ka Eesti Hariduse Infosüsteemi.

3.9.Vastuvõetud õpilastele väljastatakse õpilaspilet vastavalt  Õpilaspileti väljaandmise korrale.

  1. Vaidlustamine

4.1.Direktori käskkirja  õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus kehtestatud korras.