Massaažiterapeut

Mis on? Massaažiterapeut on ühe kutsestandardi taseme võrra kõrgem massöör, kes omab süvendatud teadmisi anatoomiast ja motoorikast. Massaažiterapeut on mõtlev spetsialist – täiendkoolitusel omandatud oskused õpetavad tegema juhtumianalüüsi ja koostama põhjalikke massaažiteraapiaplaane oma klientide heaolu arendamiseks.

Miks olla terapeut? Massaažiterapeudi teadmised erinevad tavalisest massöörist nende sügavuse ja detailsusega. Massaažiterapeut loob laiemaid seoseid ja suudab leida kliendi probleemidele lahendusi lähenedes probleemile sügavuti.

Massaažiterapeudi amet omab tööturul suuremat kaalu oma spetsiifilisema suuna ja teadmiste mahu tõttu. Ka kliendid usaldavad massaažiterapeuti rohkem eriti just terviseprobleemide puhul.

Mida õpitakse? Kuna massaažiterapeudi töö on kliendi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine (Allikas: kutsekoda), siis õpetame Sind tegema täpselt neid asju.

  • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia. Antud mooduli käigus õpitakse tundma inimkeha funktsioone ja talitusi eriti sügavuti. Need teadmised õpetavad looma loogilisi seoseid ja järeldusi inimkeha probleemidest, nende ennetamiseks ja ravimiseks.
  • Kinesioloogia. Siin me õpime motoorika juhtimist ja kõnnianalüüsi tegema.
  • Ravimassaaž. Juurde õpitud anatoomilisi teadmisi õpitakse rakendama kõrgtaseme massaažitundides. Meie eesmärgiks on panna massaažiterapeudid mõtlema nii, nagu seda teevad arstid. Terviklikult ja metoodiliselt.
  • Juhtumianalüüs. Massaažiterapeudi õppe kõrgpunktiks on juhtumianalüüs. See ühendab kõik teadmised reaalseteks olukordadeks, mida tulevane terapeut peab lahendama. Ainult nii saab Sinust tõeline mõtlev spetsialist.
  • Andragoogika alused, k.a nõustamise tehnikad, juhendamise metoodilised alused ja praktiline juhendamine
Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 10 EKAP (260t, mis sisaldab 182t auditoorset ja praktilist õpet + 78t iseseisvat tööd)

Massaažiteraapia õppekava teemad (ained)*:

1) Kliiniline anatoomia ja patoloogia, õppemaht 1 EKAP
2) Funktsionaalne anatoomia II osa (närvi-lihasaparaaditöö juhtimine), õppemaht 1 EKAP
3) Kinesioloogia II (motoorika juhtimine), õppemaht 1 EKAP
4) Kinesioloogia III osa (kõnnianalüüs, goniomeetria), õppemaht 1 EKAP
5) Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral (klassikaline, segment-, lümfi-, spordimassaaž, PLV-, PIR-tehnikad, juhtumipõhine õpe, seminarid), õppemaht 3 EKAP
6) Juhtumianalüüsi koostamine, õppemaht 1,5 EKAP
7) Andragoogika alused, k.a nõustamise tehnikad, juhendamise metoodilised alused ja praktiline juhendamine, õppemaht 1,5 EKAP

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11213538

Õppekava maksumus: 1488 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 9 kuud
260 ak.t
tsükliõpe R-P
1488 EUR Kuni  17.jaanuar 2025.

Õpingutega alustamine 24.jaanuar 2025

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Dokumentide vastuvõtt: kuni 17.jaanuar 2025
Õppelepingute sõlmimine: 17.jaanuar 2025

Õppeaeg: 9 kuud (24.jaanuar – 21.september 2025)
Koolituse algus: 24.jaanuar 2025

Õppesessioonide ajakava*:

1) 24.01.2025 – 26.01.2025
2) 28.02.2025 – 02.03.2025
3) 28.03.2025 – 30.03.2025
4) 09.05.2025 – 11.05.2025
5) 30.05.2025 – 01.06.2025
6) 27.06.2025 – 28.06.2025
7) 29.08.2025 – 31.08.2025
8) 19.09.2025 – 21.09.2025, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset  ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. kaks (2) dokumendifotot
  5. vastuvõtu avaldus 2024

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner