K1- Õpiränded

Õpilaste õpiränne on töö ja praktika kogemuse omandamine välismaal. Õpiränne kestab kaks nädalat kuni kaks kuud, mille jooksul õpilane töötab massaaži, iluhoolitsusi või taastusravi teenuseid pakkuvas ettevõttes.

Õpilased, kes osalevad õpirändes 1-2 kuud, läbivad tasuta online-põhise keeleõppe, kas inglise või sihtkohariigi keeles.

Miks minna õpirändesse?

Õpirändes osalemine:

– arendab erialase võõrkeele ja suhtluskeele oskust;

– võimaldab saada kogemusi tavapärasest erinevas multikultuurses töö- ja elukeskkonnas;

– arendab ja kinnistab erialaseid teadmisi ja sotsiaalseid oskusi;

– annab võimaluse õppida tundma sihtkohariigi töökultuuri ja tavasid;

– laiendab silmaringi ja rikastab maailmapilti;

– võimaldab läbida kohustusliku osa kutseõppe praktikast.

Õpilasel on võimalik valida praktikabaas järgnevatest riikidest: Itaalia, Portugal, Suurbritannia, Hispaania, Malta.

Projekti käigus omandavad ja arendavad EMTK õpilased järgnevaid pädevusi:

ÕV1- õpilane suhtleb klientide, kolleegide ja juhendajaga võõrkeeles, väljendades ennast arusaadavalt ja arvestades multikultuurse ühiskonna tavasid ja järgib ettevõttes kehtivat klienditeenindusstandardit ja töökorralduse reegleid.

ÕV2- õpilane teeb spa hoolitsusi, füsioteraapia protseduure, massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt etteantud teraapia/protseduuri kavale/juhendile ja kliendi seisundile .

ÕV3- õpilane analüüsib koos juhendajaga tehtud hoolitsuse/massaaži või protseduuri tulemusi.

Tegevused praktikabaasis:

– tutvumine praktikabaasi töökultuuri ja meeskonnaga,  pakutavate teenuste, hinnakirja, kohalike teenindustavade ja ettevõtte klienditeenindusstandardiga;

– praktilise töökogemuse saamiseks teenindatakse kliente, tehakse massaaže, spa ja iluhoolitsusi ja füsioteraapia protseduure vastavalt eelnevalt õpitud oskustele, teadmistele ja ettevõttes pakutavatele teenustele;

– FTA õpilased abistavad füsioteraapiakeskuse füsioterapeute rehabilitatsiooniprotseduuride läbiviimisel posttraumaatilistele kui ka kaasasündinud vaimsete ja füüsiliste puuetega klientidele;

– praktika jooksul täidab õpilane  massaaži/hoolitsuste/raviprotseduuride osutamisega seotud praktikapäevikut, et analüüsida ja hinnata õpiväljundite saavutamist;

– õpilase õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt praktika käigus praktika juhendaja poolt hindamiskriteeriumide alusel hindamisülesannete kaudu;

– viimasel praktika päeval toimub kogu praktikaperioodi analüüs, kokkuvõtete tegemine ja õpirändega seotud dokumentide vormistamine.

Osalejate tegevused peale õpirände toimumist:

– esitluse/ettekande tegemine toimunud õpirändest, kus osalejad kirjeldavad detailselt saadud kogemusi ja omandatud teadmisi ja jagavad oma muljeid nii sihtkohariigi töökultuurist kui ka erinevustest võrreldes Eestiga;

– praktika aruande, SWOT analüüsi ja kokkuvõtte (testimonial)  koostamine;

– blogipostitus EMTK Erasmus+ kodulehele https://emtkerasmus.wordpress.com/;

– VÕTA taotlus praktika üle kandmiseks;

– õpirände fotode jagamine sotsiaalmeedias, kaasõpilastele ning õpetajatele.

Vastuvõtvad organistatsioonid korraldavad transfeerid, majutuse ja toitlustuse. Ühtlasi pakkuvad nad õpirände ajal õpilasele tuge ja järelvalvet, vajadusel kohalikku transporti, hindamist ja kõigi vajalike tunnistuste ja dokumentide vormistamist.

Erasmus